Oferta

RAPORTY I ANALIZY:

Szesnaście zespołów tematycznych oraz grono kilkudziesięciu ekspertów stwarzają podstawę kapitału intelektualnego do rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Tym samym od podstaw łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki oraz biznesu.  Każdy materiał publikowany pod naszą marką musi uzyskać dwie pozytywne recenzje od ekspertów spoza grona autorów danego tekstu.

MONITORING LEGISLACJI:

Przygotowujemy do płatnej subskrypcji stały e-tygodnik poświęcony pracom legislacyjnym polskiego parlamentu, którego treść będzie dotyczyła weryfikacji ocen skutków regulacji oraz stanu prac nad poszczególnymi projektami. Monitoring będzie obejmował również wizualizację zakresu implementacji przepisów unijnych w przypadku kolejnych aktów prawa krajowego. Docelowo narzędzie będzie również prezentowało stale aktualizowane statystyki oraz informacje na temat głosowań wykonywanych przez poszczególnych parlamentarzystów.

OFERTA SZKOLENIOWA:

 1. Papiery wartościowe i zabezpieczanie transakcji:

  • Finansowanie działalności poprzez emisję akcji, obligacji i warrantów subskrypcyjnych przez spółkę – możliwe rodzaje emisji,
  • Zabezpieczenie emisji papierów wartościowych (hipoteka, zastaw, poręczenie),
  • Rola administratora zastawu i administratora hipoteki w transakcjach finansowania,
  • Emisje papierów wartościowych w ramach programów motywacyjnych dla pracowników i menedżerów.
 1. Odpowiedzialność w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego:

  • Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek handlowych wobec wierzycieli spółki,
  • Odpowiedzialność członków organów spółek handlowych wobec spółki,
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza względem kontrahenta.
 1. Podstawy prawa cywilnego i handlowego:

  • Sposoby zawierania i rozwiązywania kontraktów handlowych,
  • Redagowanie i interpretacja kontraktów handlowych,
  • Zabezpieczanie należytego wykonywania kontraktów handlowych (kary umowne, odsetki, przewłaszczenie, gwarancje, poręczenia, weksle w praktyce kontraktowej),
  • Skutki niewykonywania i nienależytego wykonywania kontraktów handlowych,
  • Skuteczne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przed sądem i sądem arbitrażowym,
  • Wyeliminowanie przedawnienia roszczeń – czynności prawne i faktyczne przerywające bieg przedawnienia,
  • Forma prowadzonej działalności – optymalizacja biznesowa i podatkowa,
  • Stosunki korporacyjne pomiędzy wspólnikami – prawne możliwości zabezpieczenia wzajemnych relacji,
  • Restrukturyzacja i przekształcenia spółek.
 1. Prawo pracy:

  • Odpowiedzialność osoby kierującej pracownikiem,
  • Prawa i obowiązki pracodawcy,
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Wypadki przy pracy,
  • Ostatnie nowelizacje prawa pracy i ich konsekwencje dla pracodawcy.
 1. Prawo budowlane:

  • Ryzyka prawne w transakcjach budowlanych,
  • Prawne aspekty zakupu, najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, hotelowych, przemysłowych czy handlowych,
  • Komercjalizacja i bieżąca obsługa centrów handlowych,
  • Realizacja procesu budowlanego.
 1. Zamówienia publiczne dla Wykonawców:

  • Podstawowe zasady składania ofert i błędy kardynalne wykonawców,
  • Środki ochrony prawnej wykonawcy,
  • Prawna analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Charakterystyka sytuacji prawnej stron umowy o wykonanie zamówienia publicznego,
  • Ostatnie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych i ich konsekwencje.
 1. Zamówienia publiczne dla Zamawiających:

  • Charakterystyka trybów udzielania zamówień publicznych,
  • Analiza prawna obowiązków Zamawiających,
  • Zagrożenia związane z niewłaściwym skonstruowaniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Sytuacja prawna Zamawiającego w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
  • Charakterystyka sytuacji prawnej stron umowy o wykonanie zamówienia publicznego,
  • Potencjalne działania Prezesa UZP,
  • Ostatnie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych i ich konsekwencje.
 1. Podatki:

  • Podstawy systemu podatkowego w Polsce,
  • Ryzyka podatkowe w transakcjach handlowych: fuzje, przejęcia, kontrakty (PCC, VAT, podatek od nieruchomości),
  • Szkolenia tematyczne poświęcone poszczególnym daninom (PIT, CIT, VAT)
  • Ordynacja podatkowa.
 1. Kontrola przedsiębiorcy:

  • Prawa przedsiębiorcy podczas postępowania kontrolnego,
  • Obowiązki pracodawcy i osoby kierującej pracownikami podczas postępowania kontrolnego,
  • Przegląd organów kontroli oraz zakresu ich działań,
  • Potencjalne sankcje i środki ochrony prawnej przedsiębiorcy.
 1. Prawa autorskie i własność przemysłowa:

  • Skuteczne zabezpieczenie praw autorskich i know-how w spółce,
  • Transakcje na prawach autorskich i własności przemysłowej, umowy przeniesienia oraz licencje i sublicencje,
  • Znaki towarowe, prawa ochronne, wynalazki oraz ich rejestracja w Urzędzie Patentowym,
  • Domeny internetowe, programy komputerowe i zasady przenoszenia praw do nich,
  • Wdrażanie oprogramowania w spółce, zasady metody i ryzyka,
  • Charakter oprogramowania typu SaaS,
  • Charakter prawny źródeł typu open source.
 1. Ochrona danych osobowych:

  • Zarządzanie danymi osobowymi,
  • Zabezpieczenie dostępu do zbioru danych osobowych,
  • Przygotowanie i rejestracja zbioru danych osobowych,
  • Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych,
  • Odpowiedzialność administratora/kierownika jednostki w zakresie tajemnic prawem chronionych,
  • Polityka bezpieczeństwa informacji – od A do Z kompleksowe szkolenie w ochronie informacji,
  • Przygotowanie polityki bezpieczeństwa informacji – warsztaty praktyczne,
  • Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych osobowych w praktyce przedsiębiorcy,
  • Zasady organizacji ochrony danych osobowych w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.
 1. Przygotowanie obcojęzycznego managera (expatriate) do pracy w polskim systemie prawnym:

  • Szkolenie realizowane w języku angielskim,
  • Szczegółowy dobór tematyczny zależny od oczekiwań klienta,
  • Przedstawienie wspólnych podstaw prawnych UE oraz istotnych przepisów krajowych w kontekście pracy managera.
 1. Wystąpienia publiczne:

  • Ćwiczenia podnoszące umiejętności miękkie pracownika,
  • Podstawowy warsztat retoryczny,
  • Zagadnienia związane z perswazją i manipulacją językową.

 

 • KOMENTARZE
  • Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy
   Bartosz Jakubowski

   Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy

    
   Zakończenie w 2015 roku możliwości wydatkowania środków z Funduszu Spójności na tabor kolejowy znacząco zmniejszyło zapał inwestycyjny PKP Intercity i samorządów w tej dziedzinie. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, że gdyby PKP Intercity mogło skorzystać z funduszy unijnych, to już dawno zamówiłoby kolejne 10 Dartów z bydgoskiej Pesy.

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi

    
   Działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – towarzyszy szereg absurdów i patologii. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te muszą być poddawane znacznie...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI