Obszary zainteresowań

Sprawne państwo

Zespół ma za zadanie opracowanie nowego modelu strategicznego zarządzania państwem, który umożliwi przezwyciężenie rywalizacji międzyresortowej i da władzy wykonawczej realną zdolność prowadzenia polityk publicznych.

Prawo i regulacje

Zespół monitoruje proces legislacyjny i działa na rzecz tworzenia przejrzystych i korzystnych dla obywateli i przedsiębiorców regulacji.

Bankowość i finanse

Celem zespołu jest zaprojektowanie stabilnych i klarownych reguł dla banków i innych instytucji finansowych, które zagwarantują realną konkurencję na rynku, ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz jednocześnie zachęcą sektor finansowy do wspierania rozwoju kraju.

Podatki

Zespół ma za zadanie stworzenie sprawiedliwego i funkcjonalnego systemu podatkowego, który pozwoli uniknąć zjawiska negatywnej redystrybucji, polegającego na transferze pieniędzy od biedniejszych do bogatszych, a jednocześnie utrudni unikanie płacenia podatków.

Gospodarka i konkurencyjność

Zespół działa na rzecz stworzenia warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Planowane w pierwszym okresie działania to opracowanie raportu o polskiej polityce przemysłowej oraz stworzenie raportu metodologicznego opisującego kategorie polskości firm.

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Zespół ma za zadanie zaprojektowanie efektywnego i spójnego systemu edukacji, który zagwarantuje zdobycie przez uczniów kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia cywilizacyjnego skoku polskiej nauki i gospodarki.

Energetyka

Zespół prowadzi prace na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej, uwzględniającej zarówno gwarancję bezpieczeństwa, jak i konkurencyjnej ceny oraz stworzenie rekomendacji pozytywnych zmian na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej polskich firm.

Transport

Celem zespołu jest opracowanie koncepcji polityki transportowej państwa, która będzie służyć rozwojowi gospodarczemu, nie tylko w wielkich ośrodkach, ale również tworzyć potencjał dla dynamicznego rozwoju prowincji.

Polityka zagraniczna

Zespół działa na rzecz podmiotowości Polski na arenie europejskiej poprzez wypracowanie sieci bliskich więzi z państwami regionu wokół konkretnych projektów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz naukowych. Ma za zadanie wypracowanie polskiego modelu obecności w Unii Europejskiej umożliwiającego zarówno dynamiczny rozwój UE, jak i realizację polskich interesów narodowych. Pierwszą inicjatywą zespołu będzie I Okrągły Stół Polsko-Rumuński.

Polityka mieszkaniowa

Zadaniem zespołu jest stworzenie modelu rynku mieszkaniowego, który z jednej strony wprowadzał będzie bodźce do rozwoju sektora budowlanego, a z drugiej usunie bariery rozwojowe związane z brakiem dostępności tanich mieszkań tak na własność, jak i na wynajem.